Kallelse till årsstämma den 25 april 2017 samling kl 18.30

Kallelse till årsstämma den 25 april 2017 med samling från kl 18.30 för Locknekraterns ek. för. Stämman startar 19.00

Dagordning
Val av ordförande för mötet samt anmälan om utsedd sekreterare

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning
 5. Styrelsens årsredovisning av det gånga räkenskapsåret
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat och balansräkning
 8. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stagar skall väljas till olika uppdrag inom föreningen
 11. Fastställande av årsavgift
 12. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 13. Val av styrelse*
 14. Val av revisorer*
 15. Val av valberedning
 16. Hur ska vi jobba i framtiden?
 17. Övriga ärenden

För att vi ska kunna beräkna fika så anmäl gärna ert deltagande till  info@loknekratern.se eller ett sms till Camilla 070-5838280

Kom ihåg att betala in medlemsavgiften innan årsmötet.
200 kr per medlem. För företag 500 kr.
Bankgiro 5135-1112 Swish
1230816637
Även bidrag emotses tacksamt!

Varmt välkommen!
Bygden blir vad vi gör den till!

Comments are closed.